Kuchambua  au    Lugha:

Majina yenye jina Desai

Majina mazuri, majina maarufu ya kwanza na jina Desai.

Majina ya kawaida yenye jina Desai

Majina yote yenye jina Desai

Aangi Aarush Aayushi Abhijeet Adhya Aishani Aishwarya Akhil Akruti Akshay Alkesh Alok Amar Amar Amberly Amey Amodini Anabrata Anand Aneri Anjali Ankit Anshi Aparna Arjav Arpita Aryush Ashish Ashwin Ashwinkumar Atit Atul Avinash Ayub Bharati Binal Candyce Charmi Charuta Chetan Chirag Darshali Dashrath Deep Devanand Devang Devarshi Devesh Deyaan Dharma Dhruvi Dipali Dishan Divyang Emaad Gadgi Glenn Govind Harsh Harshal Harshita Hemant Hethen Himanshu Hirak Hiren Hiten Hitesh Hiteshi Hridhaan Hvjgfd Ichha Iona Iona Ishani Jagdish Jaimish Jainav Jaishav Jakshay Jatin Jayashree Jayenkumar Jérôme Jenil Jennifer Jerome Jiaan Jiyaan Jwalant Kandarp Karen Karen Kashif Kathika Kaushal Kavitha Kinjal Kishor Krina Krunal Kruti Kuntal Kushal Laxman Magaret Mahesh Manashri Mandakini Manish Manmayee Mansi Maulesh Maya Maya Maya Mayurkumar Mehul Miheer Miraj Mital Mitalee Mitul Monica Mónica Mònica Mônica Mrunmayi Myra Naishadh Namdev Naranbhai Naresh Nasreen Naveen Navinya Neel Neev Nehal Niharika Nikhil Ninad Niraj Nirav Nirmayee Nizamoddin Omkar Paanshul Parth Parthvi Pathik Pinal Piyush Poonam Praful Pranay Pranjali Prayosha Pritesh Priya Priyanka Pushkar Radhika Rahul Rajan Rajeshwari Rama Rama Ramadevi Ramesh Ratnesh Ravi Ravish Rhutika Riddhish Rishikesh Ritesh Rohan Rohan Ronak Ruhan Rupal Rushil Sárika Saba Sagar Sajeed Sakshe Samir Samir Samir Samradni Sanjana Santosh Sarika Sayali Sayyam Seema Seetha Shanil Sharmila Shetal Shivang Shreyan Shrikant Shwetal Shyam Sonakshi Sonal Suhana Sunny Sweta Tanmay Tanya Tapan Tarang Tatsat Tushar Uday Udaysingh Urmila Ushit Venkatesh Vidya Vihika Vikram Vikrant Vipul Viral Vishwajeet Vishwajit Viyona Yasha Yashesh Yul Zalka

Majina na majina ya watu wenye jina Desai

Aangi Desai Aarush Desai Aayushi Desai Abhijeet Desai Adhya Desai Aishani Desai Aishwarya Desai Akhil Desai Akruti Desai Akshay Desai Alkesh Desai Alok Desai Amar Desai Amar Desai Amberly Desai Amey Desai Amodini Desai Anabrata Desai Anand Desai Aneri Desai Anjali Desai Ankit Desai Anshi Desai Aparna Desai Arjav Desai Arpita Desai Aryush Desai Ashish Desai Ashwin Desai Ashwinkumar Desai Atit Desai Atul Desai Avinash Desai Ayub Desai Bharati Desai Binal Desai Candyce Desai Charmi Desai Charuta Desai Chetan Desai Chirag Desai Darshali Desai Dashrath Desai Deep Desai Devanand Desai Devang Desai Devarshi Desai Devesh Desai Deyaan Desai Dharma Desai Dhruvi Desai Dipali Desai Dishan Desai Divyang Desai Emaad Desai Gadgi Desai Glenn Desai Govind Desai Harsh Desai Harshal Desai Harshita Desai Hemant Desai Hethen Desai Himanshu Desai Hirak Desai Hiren Desai Hiten Desai Hitesh Desai Hiteshi Desai Hridhaan Desai Hvjgfd Desai Ichha Desai Iona Desai Iona Desai Ishani Desai Jagdish Desai Jaimish Desai Jainav Desai Jaishav Desai Jakshay Desai Jatin Desai Jayashree Desai Jayenkumar Desai Jérôme Desai Jenil Desai Jennifer Desai Jerome Desai Jiaan Desai Jiyaan Desai Jwalant Desai Kandarp Desai Karen Desai Karen Desai Kashif Desai Kathika Desai Kaushal Desai Kavitha Desai Kinjal Desai Kishor Desai Krina Desai Krunal Desai Kruti Desai Kuntal Desai Kushal Desai Laxman Desai Magaret Desai Mahesh Desai Manashri Desai Mandakini Desai Manish Desai Manmayee Desai Mansi Desai Maulesh Desai Maya Desai Maya Desai Maya Desai Mayurkumar Desai Mehul Desai Miheer Desai Miraj Desai Mital Desai Mitalee Desai Mitul Desai Monica Desai Mónica Desai Mònica Desai Mônica Desai Mrunmayi Desai Myra Desai Naishadh Desai Namdev Desai Naranbhai Desai Naresh Desai Nasreen Desai Naveen Desai Navinya Desai Neel Desai Neev Desai Nehal Desai Niharika Desai Nikhil Desai Ninad Desai Niraj Desai Nirav Desai Nirmayee Desai Nizamoddin Desai Omkar Desai Paanshul Desai Parth Desai Parthvi Desai Pathik Desai Pinal Desai Piyush Desai Poonam Desai Praful Desai Pranay Desai Pranjali Desai Prayosha Desai Pritesh Desai Priya Desai Priyanka Desai Pushkar Desai Radhika Desai Rahul Desai Rajan Desai Rajeshwari Desai Rama Desai Rama Desai Ramadevi Desai Ramesh Desai Ratnesh Desai Ravi Desai Ravish Desai Rhutika Desai Riddhish Desai Rishikesh Desai Ritesh Desai Rohan Desai Rohan Desai Ronak Desai Ruhan Desai Rupal Desai Rushil Desai Sárika Desai Saba Desai Sagar Desai Sajeed Desai Sakshe Desai Samir Desai Samir Desai Samir Desai Samradni Desai Sanjana Desai Santosh Desai Sarika Desai Sayali Desai Sayyam Desai Seema Desai Seetha Desai Shanil Desai Sharmila Desai Shetal Desai Shivang Desai Shreyan Desai Shrikant Desai Shwetal Desai Shyam Desai Sonakshi Desai Sonal Desai Suhana Desai Sunny Desai Sweta Desai Tanmay Desai Tanya Desai Tapan Desai Tarang Desai Tatsat Desai Tushar Desai Uday Desai Udaysingh Desai Urmila Desai Ushit Desai Venkatesh Desai Vidya Desai Vihika Desai Vikram Desai Vikrant Desai Vipul Desai Viral Desai Vishwajeet Desai Vishwajit Desai Viyona Desai Yasha Desai Yashesh Desai Yul Desai Zalka Desai

Kuchambua jina lako na jina lako. Ni Bure!

au
Jina lako:
Jina lako:
Pata uchambuzi

Zaidi kuhusu jina Desai

Desai umuhimu

Je! Desai ina maana gani? Maana ya jina la jina Desai.

 

Desai utangamano na majina

Desai mtihani wa utangamano na majina.

 

Desai utangamano na majina mengine

Desai mtihani wa utangamano na majina mengine.

 

Majina yanayotembea na Desai

Majina yanayotembea na Desai